T.C.
                                                                                EFELER KAYMAKAMLIĞI
                               İLÇE TARIM VE ORMANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
                                      HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
 
Sıra No.
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilecek Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
1
Bilgi Edinme Hakkı ve
Dilekçe Hakkı Başvurusunun Cevaplandırılması
1- Gelen Mail veya Dilekçe
15 gün
2
Şikâyet Dilekçelerinin Değerlendirilmesi
1- Beyan veya Dilekçe
15 gün
3
Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Başvurusunun Alınması (İlk Kayıt)
 
1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik nosu yazılı)
2-Sosyal Güvenlik Numarasını Gösterir  Belge (varsa)
3-Tarım arazilerinin onaylı fotokopisi veya çıktısı
4- Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmış matbu evrakları
5-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin muhtarlıkça onaylı formu(Form C)*
6-Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi
7-Taahhütname
8-Döner Sermaye Makbuzu
5 iş günü
4
Çiftçi Kayıt Sistemine İlk Kayıt
1 - ÇKS’ye basvuruda bulunan çiftçilerden çiftçi kayıt formu istenir. (Form A)(İlk kez müracaat eden çiftçilere bu form boş olarak verilir.)
2 - Gerçek kişilerden T.C.Kimlik nolu Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
3 - Tüzel kişilerden; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi
4 - Çiftçilik Belgesi örneği (Ziraat Odasından)
5 - Çiftçilerden tarım arazisinin aidiyetini gösterir aşağıdaki belgelerden birisi istenir.
1) Tarım arazisi basvuru sahibi çiftçiye ait ise, tapu sicil müdürlüğünden tapu sureti veya extresi
2) Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kisiye ait ise, kira sözleşmesi, arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti
3) Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, tapu extresi
4) Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti
5) Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti
6 - Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tapu sureti ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı kira sözleşmesi
7 - İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu kira sözleşmesi istenir.
8 - Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. (Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler.)
9 - Arazi Bilgileri Formu (Form C)
1 Gün
5
ÇKS Dosya Güncelleme
 
1-Ziraat Odası Çiftçilik belgesi
2-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin beyanı ve muhtarlıkca onaylı formu (Form C)
3-Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmış matbu evrakları(Süresi dolanlar için)
4-Döner Sermaye Dekontu
5 iş günü
6
ÇKS Belgesi Verilmesi
1 - T.C. Kimlik No. (Güncel ÇKS Kaydını yaptırmış olması gerekir)
10 Dakika
7
Yem Bitkileri Destekleme Başvurusunun Alınması
1- Müracaat Formu 
2- ÇKS Belgesi  
3- Taahhütname
4- Tespit Tutanağı
1 iş günü
8
 
Prime Esas Ürün Destekleme Başvurusunun Alınması
1- Başvuru Dilekçesi 
2- ÇKS Belgesi  
3- Onay Formu 
4- Fatura veya Müstahsil Makbuzu
1 iş günü
9
Sertifikalı Fidan Desteği Başvurusunun İncelenerek Kabulü
1- ÇKS Belgesi  
2- Sertifika Belgesi 
3- Fatura 
4- Çiftçilik Belgesi
5- Talep Formu
15 gün
10
Sertifikalı Tohum Desteği Başvurusunun Alınması
1- ÇKS Belgesi  
2- Sertifika Belgesi 
3- Fatura 
4- Çiftçilik Belgesi
1 iş günü
11
Tevhid-İfraz-Hisseli Satış Talebinin Değerlendirilmesi
1- Plan Yapmaya Yetkili Kurumdan Alınan Resmi Müracaat Yazısı 
2- Tapu Fotokopisi,  
3- 1/5000 Ölçekli Kadastral Harita,  
4- 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita,  
5- Döner Sermayeye Tarımsal Etüt Ücreti Dekontu
5 iş günü
12
Tarımsal Sulama Aboneliği Başvurusunun Alınması
1- Başvuru Dilekçesi  
2- Tapu Sureti  
3- Sulama Belgesi 
4- Çaplı Kroki 
5- ÇKS Belgesi/ Çiftçilik Belgesi
6-Taahhütname
3 iş günü
13
Tarımsal Yayım Danışmanlık Desteği(TYDD)
Tarımsal Danışmanlardan İstenecek Belgeler :
1- TYDD Başvuru Formu veTaahhütname
2- Başvuruda bulunan kişi veya kuruluşa ait Bilgi Formu
3- Hizmet Sunulan Tarımsal işletmelere ait İcmal
4-Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi
5-SGK Prim borcu olmadığına dair belge
6-Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge
7-TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/ yetkili kurul kararı onaylı sureti
8-Tarımsal Danışmanlık Hizeti verilen işletmenin tipine göre her işletme için geçerli belgelerden biri veya birkaçı (ÇKS, AKS vb.)
9-Nüfus Kayıt Sisteminden alınan Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 
14
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Uygunluk Belgesi Düzenleme Başvurusunun Alınarak İl Tarım Müdürlüğüne Gönderilmesi
1- Dilekçe 
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
3- 2 Adet Fotoğraf 
4- İkametgâh Belgesi 
5- Diploma
6- Döner Sermaye Makbuzu
1 ay
15
Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birliklerin Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul toplantılarına 15 gün önce müracaat edilmelidir. Gerekli belgeler:
1 - Bakanlık temsilcisi talep dilekçesi
2 - Genel kurul ilan ve gündemi
3 - Temsilci ücretinin yatırıldığına dair makbuz
 
16
Bağ ve Bahçelerle İlgili Muhtelif İş Taleplerinin Karşılanması
1- Dilekçe 
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Çaplı Kroki ve Tapu Fotokopisi 
4- İlgili Kurum İzin Yazısı(gerektiğinde)
15 gün
17
Tarımsal Gelirin Hesaplanması
1- Vatandaşın diğer kurumlardan almış olduğu evrak ve ekleri 
2- Tapu Kaydı ve Belediye kaydı 
3- Kimlik Fotokopisi
5 iş günü
18
Tarımsal Afet Dosyası 
Başvurusunun Alınması
1- Dilekçe 
2- Kimlik Fotokopisi 
3- Taşınmazın Tapu Müdürlüğünden onaylı güncel kaydı 
4- Var ise Kira sözleşmesi,Muvafakatname 1- 2
5- ÇKS Belgesi
1 iş günü
19
Gıda Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşletmeler İçin Kayıt Belgesi Alması
Gerekli belgeler:
1 - Başvuru dilekçesi ve beyanname
2 - Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu, Resmi Kurumlarda Kurum Beyanı
3 - Gıda işletmecisi ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret unvanı, ticaret siicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adına ilişkin yazılı beyan (güncel bilgileri içeren ticaret sicil gazetesi 1.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti); gıda işletmecisi esnaf siciline kayıtlı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı
4 - Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylanmış örneği, meslek odası bulunmayan meslek mensuplarının adı, soyadı, T.C. Kimlik numaraları beyanı ile gıda işletmecisiyle yaptıkları sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren belge.
15 iş günü
20
Gıda İşletmelerinin Kayıt İşlemleri
1 - İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi
15
21
Bakanlığımız 174 ALO GIDA HATTINA gelen ihbar ve diğer şikayetler
 Elektronik ortamda
15
22
TAPDK (Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) Belgesi
1 - Dilekçe
2 - Vergi Levhası(Aslı ve Fotokopi)
3 - Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi
4 - T.C Kimlik fotokopisi
5 - T.C. Nosuna Ziraat Bankasına Tekel Yeni Kayıt Harç Dekontu
6 - İnternetten TAPDK online sistem başvuru çıktısı
7-Ticari Sicil Gazetesi (Tüzel)
8-Noter onaylı imza sirküleri (Tüzel)
9-Mesafe Uygunluk Yazısı (Alkollü içecekler için)
10-Sunum Belgesi (Nargile)
10 İş Günü
23
Anaç Koyun Keçi Destekleme Başvurusunun Alınması
1- Örgütün talep üst yazısı 
2- Koyun Keçi Birliğine üyelik listesi 
3- Damızlık Koyun -Keçi Yet. Bir. Merkez Bir. Düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi 
1 iş günü
24
Suni Tohumlama Destekleme Başvurusunun Alınması
1- Serbest Veteriner Hekimin Suni Tohumlama Aylık Bildirim Cetveli  
2- Suni Tohumlama Makbuzlarının 2. nüshaları
1 iş günü
25
Hayvan Pasaportu ve İşletme Tescil Belgesi Verilmesi
1- Hayvan Sahibinin Kimliği 
2- TURKVET Sisteminden çıkan başvuru dilekçesi 
3- Döner Sermaye ödendi makbuzu 
4- İlçe dışından getirildiğinde Veteriner Sağlık Raporu.
1 iş günü
26
Arı Konaklama Belgesi  Verilmesi
1- Arılarını getirdiği yerden almış olduğu Hayvan Sevk Raporunun fotokopisi  
2- Arılarını konaklayacağı yerdeki arazi sahibi veya Muhtarla yapmış olduğu anlaşma belgesi 
3- Başvuru dilekçesi 

 
1 hafta
27
Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Düzenlenmesi
1- Menşei Şahadetnamesi 
2- Hayvanların aşılandığına dair Aşı Belgesi (Şap Aşısı) 
3- Büyükbaş hayvanlar için Hayvan Pasaportu  
4- Döner Sermaye ödendi makbuzu
1 iş günü
28
Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu Verilmesi
1- Menşe Şahadetnamesi veya Sorumlu Veteriner Kesim Raporu veya Sorumlu Soğuk Hava Deposu Veteriner Raporu 
2- Hayvan maddelerinin alındığı yerden alınmış fatura 
3- Döner Sermaye ödendi makbuzu
1 iş günü
29
Pasaport
1 - T.C Kimlik No İbrazı
15 Dakika
30
Kuduz Müşahedesi
1- Sağlık Kuruluşundan şüpheli ısırık konulu yazı
11 gün
31
Özel Aşılama Talebinin Karşılanması
1- Dilekçe 
2- Döner Sermaye Ödendi Makbuzu 
2 hafta
 
 
 
         Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
                       İlk Müracaat Mercii       :         Efeler İlçe Müdürlüğü                                             İkinci Müracaat Mercii                 :         Efeler Kaymakamlığı
                   Ad Soyadı                      :         Mehmet ESEN                                                      Adı Soyadı                                     :         Cemal ŞAHİN                                 
                   Unvanı                           :         İlçe Tarım Müdürü                                                Unvanı                                           :         Kaymakam
                   Telefon                           :         0 256 226 86 95                                                     Telefon                                          :         0 256 213 34 65           
                   Adres                             :         Yedi Eylül Mah Çine Cad. No:9                            Adres                                             :         Efeler Mah. Hürriyet Bulv. No:17
                                                                    Efeler / AYDIN                                                                                                                              Efeler/ AYDIN