T.C.
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
  1
 
Evrak kaydı
Her türlü Gelen Giden Evrak
     10 dk.
  2
Kurum İçi ve Dışarıdan
Dilekçeler
Kişilerin ve yazılı dilekçeleri varsa ekleri
 
      10 dk.
 
  3
Belediye Başkanına ziyaret, kutlama, istek ve şikâyet için gelen vatandaşların görüşmelerinin intizam içinde sağlanması
 
 
İstek ve Şikâyetler göre varsa bilgi ve belgeler
       1 saat
 4
Makama gelen evrakların başkana imzalattıktan sonra ilgili birimlere dağıtılması
Servisler veya vatandaşın ilgili belgeleri
       1 saat    
          
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        :                                                                                              İkinci Müracaat Yeri   :
İsim                             : Abdulkadir BAŞ                                                                   İsim                             : M. Mesut ÖZAKCAN
Unvan                         : Özel Kalem Müdürü                                                            Unvan                          : Belediye Başkanı
Adres                          : Efeler Belediyesi                                                                 Adres                            :Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09                                                                             Tel                                 :444 80 09
Fax                              :                                                                                             Fax                                :
e-posta                        : özelkalem@efeler.bel.tr                                                      e-posta                          : özelkalem@efeler.bel.tr
 
 
 
Destek Hizmetler Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Gereği Yapılan; Açık İhale, Belli İstekliler, Pazarlık Usulü ile Yapılan İhale İşlemleri
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

10. maddesine gereği; İhaleye katılımda yeterlilik kuralları aşağıda belirtilmiştir.

1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazatesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4. Standart forma uygun telkif mektubu,
5. Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
6.Şekil ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
9.Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
11. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler
 12. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler, yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler, toplam ciroyu gösteren gelir tabloları,
14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
*İş Deneyim Belgesi                           
15. Makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler ve kapasite raporu                  
16. Kalite ve Standartta İlişkin Belgeler
 
4734 sayılı kanunun 13. maddesi gereği; açık ihalelerde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformundan) ihale tarihinden en az 7-40 gün önce
ilan süresi 
 İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren;21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün,
 Tebliğler EKAP üzerinde elektronik ortamda yapılacaktır.  
 
 
 
 
 
Ayrıca; ihalelere yönelik itirazlar sonucunda ihalelere yönelik başvurular hakkındaki yönetmelik gereği süreler belirtilmiştir.
 
 4734 sayılı kanunun 13. maddesi gereği; açık ihalelerde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformundan) ihale tarihinden en az 7-40 gün önce ilan süresi                            İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün
 
Tebliğler EKAP üzerinde elektronik ortamda yapılacaktır.
Ayrıca; ihalelere yönelik itirazlar sonucunda ihalelere yönelik başvurular hakkındaki yönetmelik gereği süreler belirtilmiştir. 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                              İkinci Müracaat Yeri   :
İsim                             : Sinan YILMAZ                                                                     İsim                             :
Unvan                         : Destek Hizmetleri Müd. V.                                                    Unvan                         :
Adres                          : Efeler Belediyesi                                                                   Adres                           : Efeler Belediyesi
Tel                              : 0 256 444 80 09 – 1351                                                         Tel                               : 444 80 09
Fax                              : 0 256 226 80 09                                                                    Fax                              :
e-posta                        : destek@efeler.bel.tr                                                              e-posta                         :
 
 
 
 
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Nakil Talebi
Nakil Gelen
Nakil Giden
Dilekçe
Hizmet Belgesi
Kurum Yazısı
Yasal Süresi 3071 sayılı Dilekçe Ka. Ger. 30 gün
15 Gün
15 Gün
2
Açıktan Atama Talebi
Dilekçe
15 Gün
3
İş Talebi
Dilekçe
CV
15 Gün
4
Staj Talebi
Dilekçe
Öğrenim Belgesi
15 Gün
5
Hizmet Belgesi Talebi
Dilekçe
Müdürlük Yazısı
1 İş Günü
6
Yeşil Pasaport Talebi
Dilekçe
Fotoğraf
Müdürlük Üst Yazısı
2 İş Günü
7
Çalışan Personelimizin Dilekçeleri
Dilekçe
Müdürlük Üst Yazısı
2 İş Günü
8
Şikâyet istek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri
 
Dilekçe
 
15 Gün
9
Maaş Bordrosu
Dilekçe
1 İş Günü
10
Kamu Kurumlarından Gelen Yazılar
-------------------
5 İş günü
      
      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi eksiksiz belge ile yapılmasına rağmen, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri :                                                                                         İkinci Müracaat Yeri      :
İsim                         : Ergün KESKİN                                                               İsim                                   : Ali Seydi KOCA
Unvan                     : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. V.                               Unvan                                : Başkan Yardımcısı
Adres                      : Efeler Belediye Başkanlığı                                              Adres                                 : Efeler Belediye Başkanlığı
Telefon                             :  0 256 444 80 09 (Dahili 1313)                              Telefon                              : 0 256 444 80 09      
Faks                        : 0 256 226 51 79                                                                Faks                                  : 0 256 227 09 98
e-posta                    : insankaynaklari@efeler.bel.tr                                          e-posta                               : aliseydikoca@efeler.bel.tr
 
 
 
Bilgi İşlem Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Personel maillerinin
açılması hizmeti
Resmi yazı veya telefon ile
bildirme
1 saat
2
Donanımsal
arızaların tespiti ve
giderilmesi hizmeti
Telefon ile bildirme
Problemin çözüm
süresi kadar
3
Verilen tüm hizmetler
için teknik destek
hizmeti
Telefon veya resmi yazı
Problemin çözüm
süresi kadar
4
E-posta servisi
hizmeti
Telefon veya resmi yazı
Sürekli hizmet
5
Kablosuz Ağ servisi
hizmeti
Telefon veya resmi yazı
Sürekli hizmet
6
Webmail servisi hizmeti
Telefon veya resmi yazı
Sürekli hizmet
7
Belediyemizin web ana sayfasının
hazırlanması ve
güncelleştirilmesi
hizmetleri
Birimlerden gelen resmi yazılar, bilgi, belge ve dokümanlar
Sürekli hizmet
8
İnternet Bağlantısı
……
Sürekli hizmet
9
Güvelik Duvarı
hizmeti
……
Sürekli hizmet
10
Otomasyon
Programları hizmeti
…..
Sürekli hizmet
11
Teknik Servis Hizmetleri
Telefonla Talep                                  
2 İŞ GÜNÜ
 
12
Güvenlik Kamerası Sistemi           
Resmi Yazı
2   İŞ GÜNÜ
13
Yazılım ve Donanım Alım İşleri
Resmi Yazı İle Talep
1 YIL
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        :                                                                                              İkinci Müracaat Yeri          :
İsim                             : Özge GÜL BARAN                                                            İsim                                    : Ali KARAKOÇ
Unvan                         : Mühendis                                                                             Unvan                                 : Bilgi İşlem Müdürü
Adres                          : Efeler Belediyesi                                                                 Adres                                  : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09                                                                             Tel                                       : 444 80 09
Fax                              :                                                                                             Fax                                      :
e-posta                        : bilgiislem@efeler.bel.tr                                                      e-posta                                 : bilgiislem@efeler.bel.tr
 
 
 
 
Yazı İşleri Müdürlüğü (Evlendirme Memurluğu)
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
Nikâh Başvuru İşlemleri
T.C. Vatandaşları için
  1-) 4 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
  2-) Evlenecek çiftlerin Nüfus Cüzdanlarının Asılları
  3-) Aile Hekiminden Sağlık Raporu( Fotoğraflı ve Talasemi Testi yapılmış olacak)
  4-) Çiftlerin 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde;
      -17 yaşını bitirenler anne babanın Nüfus cüzdanları ile birlikte başvuru esnasında muvafakatname vermeleri veya gelemeyecek
       durumda olanlar noterden muvafakatname almaları,
      -16 yaşını bitirenler Aile Mahkemesinden almış oldukları evlenme izni kararı
 5-) Kadın boşandıktan veya eşi öldükten sonra 300 gün geçmeden evlenemez. Evlenmek isteyen  bayanlar Aile Mahkemesinden 
       İddet Müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı alması gerekmektedir.
 6-) Çiftlerin her ikisi de Efeler Belediyesi sınırları dışında ikamet ediyorsa; çiftlerden herhangi birinin ikamet  ettiği yerin
        Belediyesinden EVLENME İZİN BELGESİ alması gerekmektedir.
7-)  Kızlık soyadını kullanacak bayanlar müracaat esnasında bildirmek zorundadır
8-)  Belediye Meclisinin kararı gereğince nikâh ücretlerinin yatırılması
9-)  Mal ayrılığı talebi olanların noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi
 
 
 
 
 
 
10 Dakika
 
2
Nikâh Başvuru işlemleri
Yabancı uyruklu kişiler için
  1-)Usulüne uygun Bekârlık Belgesi, Doğum Belgesi ve Pasaport
  2-) Aile Hekiminden Sağlık Raporu( Fotoğraflı ve Talasemi Testi yapılmış olacak)
  3-) 4 adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
 
20 Dakika
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri :                                                                                                          İlk Müracaat Yeri      :
İsim                 :  Kenan HIDIROĞLU                                                                            İsim                           :  Muhammet S.B.TOPALOĞLU
Unvan             :  Evlendirme Memuru                                                                            Unvan                        :  Yazı İşleri Müdür V.
Adres              :  444 8009 (2020)                                                                                   Adres                         :  444 8009 (1115)
Fax                  : 0 256 2145357                                                                                      Fax                            :  0 256 2260994
E-Posta                        :  yaziisleri @efeler.bel.tr                                                           E-Posta                      :  yaziisleri@efeler.bel.tr
 
 
 
 
Hukuk İşleri Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Dava ve İcra Takibi Açma
Belediyece üçüncü şahıslar aleyhine dava ve icra takibi açılması gereken hallerde, ilgili Müdürlük tarafından tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı gelen dosya hakkında görevli Avukat tarafından yasal işlem başlatılır.
Gerek duyulan hallerde gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur alınmak kaydıyla dava açılabilir.
Yasal süresi içerisinde
2
Dava Takibi Yapılması
Gerek Belediye aleyhine gerek ise Belediye tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan davaları yasal mevzuat kapsamında takip etmek
Yasal süresi içerisinde
3
Hukuki Görüş
Müdürlükler tarafından yetki ve sorumluluk alanlarında mevzuatın uygulanması hususunda sorunla karşılaşılması durumunda Hukuki görüş verilir.
5 İş günü
4
Mahkeme Kararlarının Bilgilendirmesi
Verilen Mahkeme Kararı bilgi ve gereği için ilgili Müdürlüğe gönderilir.
5 İş günü
5
Mahkeme Kararlarına ilişkin ödemelerin Hesap ve Tahakkuku
Mahkeme Kararları ve İcra Emirleri gereği bütçe tertibinde Müdürlük kaleminde olan ödemelere ilişkin Ödeme Emrini mevzuatın aradığı belgeleri eklemek suretiyle düzenleyip; ödenmek üzere yetkili birime gönderilmesi.
7 iş günü
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                  İkinci Müracaat Yeri        : Hukuk İşleri Müdürlüğü
İsim                             : Deniz GÜLTEKİNOĞLU                                                                İsim                                  : Kenan HIDIROĞLU
Unvan                         : Avukat                                                                                              Unvan                               : Hukuk İşleri Müdürü
Adres                          : Efeler Belediyesi                                                                              Adres                                : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09                                                                                          Tel                                     : 444 80 09
Fax                              : 444 80 09 – 1121                                                                             Fax                                    : 444 80 09 – 1117
e-posta                        : d.gultekinoglu@efeler.bel.tr                                                            e-posta                               : kenan.hidiroglu@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
KAMU HİZMET STARNDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Bilgi edinme
Bireysel Başvurularda;
1-Bilgi edinmek istediği konuyu anlatan yazı
2-T.C. Kimlik numarası
3-İletişim adresi ve irtibat bürosu Web sayfası üzerinde bilgi edinme formu;
1-Bilgi edinme formunun eksiksiz doldurulması
 
 
15 – 30 gün
 
2
 
Bimer
 
Başbakanlık İletişim Merkezinden gelen başvurular
 
15 – 30 gün
3
Çağrı Merkezimize Vatandaşlar tarafından bildirilen şikayet, istek, öneri ve dileklerinin değerlendirilip cevaplandırılması
 
 
444 80 09 No’lu telefondan şikâyet ve önerilerin alınması
 
 
15 gün
 
4
 
Whatsapp İhbar Hattı
 
0 533 706 01 09 No’lu telefondan şikâyet ve önerilerin alınması
 
15 gün
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        :                                                                                                           İkinci Müracaat Yeri         :
İsim                             : Şükrü Kadri SÖYLEVCİ                                                                  İsim                                   : Belgin ALPDOĞAN
Unvan                                     : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü                               Unvan                                : Başkan Yardımcısı
Adres                          : 7 Eylül Mah.İzmir Blv. No:5 Efeler / AYDIN                                  Adres                                 : 7 Eylül Mah.İzmir Blv. No:5 Efeler /AYDIN
Tel                              : 444 80 09                                                                                           Tel                                      : 444 80 09
Fax                              :                                                                                                           Fax                                     :
e-posta                        : basın@efeler.bel.tr                                                                            e-posta                               : belginalpdogan@efeler.bel.tr
 
 
 
 
 
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
 
1
 
Hisse / sıyrık parsel satışı
 
Dilekçe , tapu fotokopisi , plan örneği , kimlik fotokopisi , emlak beyan değeri, çoklu hisselerde muvafakatname
 
45 iş günü
 
2
 
Şerh kaldırma
 
 
Dilekçe, tapu fotokopisi, şerh kaldırma ödendi makbuzu
 
5 iş günü
 
3
 
Arsa satışı
 
 
Dilekçe, , kimlik fotokopisi
 
45 iş günü
 
4
 
Kamulaştırma
 
 
Dilekçe, tapu fotokopisi
 
45 iş günü
 
5
 
Kiralama talebi
 
 
Dilekçe
 
7 iş günü
 
6
 
 
 
Talep / şikayet
 
Dilekçe
 
7 iş günü
 
7
 
 
Kira rayiç bedeli tespiti
 
 
Dilekçe
 
 
5 iş günü
 
 
                          Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri   :  Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü                                               İkinci Müracaat Yeri         : Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü      
İsim                          : Turgay ÖZHAN                                                                      İsim                                  : Tansel ERBAŞ 
Unvan                      : Şef                                                                                           Unvan                               : Emlk. ve İst. Müdürü
Adres                       : Yedi Eylül Mah. İzmir Bulvarı Efeler / AYDIN                     Adres                                : Yedi Eylül Mah. İzmir Bulvarı Efeler/AYDIN     
Tel                            : 444 80 09                                                                                Tel                                     : 444 80 09        
Fax                           :                                                                                                 Fax                                    : 
e-posta                     :                                                                                                 e-posta                               :
 
 
 
 
 
Fen İşleri Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ )
 
1
Okul bakım ve onarımları
Dilekçe
15 İş Günü
2
Belediyeye ait binaların bakım ve onarımları
Dilekçe
15 İş Günü
3
Muhtarlık binaları bakım ve onarımları
Dilekçe
15 İş Günü
4
Bordür tamiratı
Dilekçe
7 İş Günü
5
Yol ve kaldırım tamiratı
Dilekçe
7 İş Günü
6
Yeni Yol ve kaldırım yapımı
Dilekçe
30 İş Günü
7
Spor Tesisleri bakım ve onarımları
Dilekçe
15 İş Günü
8
Belediye yetki alanında bulunan her türlü aydınlatma ve elektrik bakım onarımları
Dilekçe
15 İş Günü
9
Müdürlüğün yapmış olduğu ihalelerle ilgili bilgi ve işlemler
Dilekçe
7 İş Günü
10
Asfalt yama ve kaplama çalışmaları
Dilekçe
7 İş Günü
11
Duvar yaptırılması
Dilekçe
15 İş Günü
12
Meydan ve çevre düzenleme talepleri
Dilekçe
60 İş Günü
13
Müdürlük çalışmaları ile ilgili bilgi talepleri
Dilekçe
3 İş Günü
14
Şikayet, istek ve bilgi edinme dilekçeleri
Dilekçe
15 İş Günü
15
Kırmızı kot alma başvurusu
Dilekçe
7 İş Günü
16
İbadethanelere yönelik bakım ve onarımlar
Dilekçe
15 İş Günü
17
Yıkım talebi
Dilekçe
30 İş Günü
18
İş Deneyim Belgesi talebi
Dilekçe
7 İş Günü

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Fen İşleri Müdürlüğü                                               İkinci Müracaat Yeri   : Fen İşleri Müdürlüğü
İsim                             : Figen ÇAKIRTAŞ                                                    İsim                             : Osman Derya TIKIR
Unvan                         : Fen İşleri Müdür Vekili                                            Unvan                          : Başkan Yardımcısı
Adres                          : Yedieylül Mah. İzmir Blv. No:5 Efeler / Aydın       Adres                           : Yedieylül Mah. İzmir Bl. No:5 Efeler/Aydın
Tel                              : 444 80 09                                                                  Tel                                : 444 80 09
Fax                              : 0 (256) 227 09 97                                                     Fax                              : 0 (256) 227 09 97
e-posta                        : fenisleri@efeler.com.tr                                             e-posta                         : fenisleri@efeler.com.tr
 
 
 
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ( EN GEÇ )
1
İmar Durumu
(İmar Durumu Birimi)
 
Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname, Tapu Fotokopisi, Makbuz
 
7 İş Günü
 
 
 
2
 
 
İmar Planı Tadilatı
(İmar Durumu Birimi)
(Teknik Komisyon)
Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname,  Tapu Fotokopisi, Aplikasyon Krokisi, Parsel Çapı, Müellif Karnesi, Oda Sicil Belgesi, Ayrıntılı Plan Açıklama Raporu, Plan değişikliğine İlişkin 1/1000 onaylı Pafta, 1/1000 Sayısal8NCZ, PLT, DXF, TIFF), 1/5000 Kullanım kararını Gösteren onaylı Pafta, Planlama Alanının Fotoğrafı, İmara Esas Jeo/Jeoteknik Etüt, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Eklerine Uygunluğu, Tescilli Yapılarla İlgili Kurul/ Komisyon Kararı, Varsa İmar Durumu, Varsa İnşaat Ruhsatı, Varsa Yapı Kullanma Belgesi, Kurum Kuruluşlardan Veri/ Görüş, Değişecek Sos. Tekn. Altyapı İçin İlgili Kuruluşlardan Görüş, Taahhütname,  Makbuz
 
 
 
Müracaat Edildiği Tarihi Takip Eden İlk Meclis Toplantısı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeni İnşaat Ruhsatı (Yapı Ruhsat Birimi)
Yapı Denetim Evrakları: Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname, Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Yapıya İlişkin Bilgi Formu, Yapı Denetim Kuruluşunun Taahhüt, Yapı Denetimi İzin Belgesi, Yapı Den. ve Kontrol El.nın İkametgahı, yapı Denetim Yetkilisinin Noter Onaylı Yetki Belgesi
Genel Evraklar: Arsa Vasıflı Güncel Tapu-Takyidatlı, Kentsel Dönüşüm Evrağı, İmar Durum Belg.(ASLI) Yol Kotu Kanal Kotu Tut., Kadastro Çapı ve Aplikasyon Krokisi,  Harita Aplikasyon ve Subasman Bel. Mal Sahibinin Vergi Dairesi , Numarası ve T.C., Müteahhidin Vergi Dairesi , Numarası ve T.C., Mal Sahibi/Müteahhitlik Sorumluluk Taahhütnamesi, Müteahhitlik  Taahhütnamesi, Yapı Sahibi ile Müteahhit arasındaki İnşaat Sözl.(Noterden), Müteahhidin Ticaret Odası Kaydı(ASLI), Damga Vergisi Makbuzu(Sözleşme sonrası), Yapı Denetim Hizmet Bedeli Dekontu Aslı, Emlak Beyan Sureti (Tüm tapu iştirakçileri için), Sit alanında ise Kurul Kararı(Gerekiyor ise), Şantiye Şefi-Müteahhit Sözleşmesi, Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve T.C., Subasman Taahütnamesi, Proje Kontrol Formu, Numarataj Üst Yazı(Köyden Mahalleye Dönen Yerleşimlerde.
Projeler: Mimari proje (6 TK)CD leri ile Birlikte, Betonarme Proje, Statik Hesaplar, Sıhhi Tes. Proj, Kalor. Isıtma Soğutma Proj,, Isı Yalıtım Raporu,Asans. Avam Prj. Elektrik Projesi, Elektrik Asansör Avan Projesi, Zemin Etüt Raporu, Harita Mühendisi Taahütname, Proje kontrol formu (Proje ve Uygulama Denetçileri Tarafından  İmzalı), Büro Tescil Belgeleri, Harçlar
Bağımsız Bölüm Listesi -Bağımsız Bölüm Analizi: Ruhsat ve Otopark Harçları, Efeler Belediyesi Alt Yapı Katılım Bedeli, Aski Alt Yapı Katılım Bedelleri, BŞB Yol Teknik Altyapı Bedeli (12 m. den büyük caddeler için), Kazı ruhsatı, Büyükşehir Hafriyat - Taşıma Evrakları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Gün
 
 
4
 
 
Ruhsat Yenileme
 (Yapı Ruhsat Birimi)
Dilekçe ve Gerekiyorsa Vekâletname , Güncel Tapu Fotokopisi Takyidatlı, İmar Durumu(1 Yıl Geçerli), Tüm Kat Maliklerini Belirten Tapu, Dökümü ve Kat Maliklerinin Muvaffaktı, Fenni Sorumlu ve Proje, Müellifleri Tarafından Yapının Projeye Uygunluğunu Belirtir Rapor, Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Yibf Numarası Belirtilmiş), Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi, Yapı Denetcisi ve Kontrollerin İkamet Belgeleri, Müteahhit Sorgulama (Yambis), Şantiye Şefi Taahhütnamesi, Ruhsat ve Otopark Harçları ( Plan Proje Tasdik Harcı),Makbuz
 
30 Gün
 
5
Tadilat Ruhsatı
 (Yapı Ruhsat Birimi)
Dilekçe ve Gerekiyorsa Vekâletname,  Tapu Fotokopisi-Takyidatlı,  Gerekiyorsa Tüm Kat Maliklerini  Belirten Tapu Dökümü ve Kat   Maliklerinin Muvaffaktı,  Tadilat Konusunu İçerir Mimari Proje, Tadilat Raporu, Makbuz   
 
30 Gün
 
6
 
Tamirat İzni
Dilekçe ve Gerekiyorsa Vekâletname,  Tapu Fotokopisi, Gerekiyorsa Tüm Kat Maliklerini  Belirten Tapu Dökümü ve Kat  Maliklerinin Muvaffaktı,  Tamirat Konusunu İçerir Çizim ya da Belge,  Fenni Sorumlu Atama / Kabul Belgesi, Kurum Kuruluşlardan Veri/ Görüş,  Makbuz
 
15 Gün
 
7
Zemin Etüdü Yerinde
Kontrol
(Yapı Ruhsat Birimi)
Dilekçe, Yapı Yeri Ölçü ve Kot Krokisi, Tapu  Fotokopisi, İmar Durumu
 
 
15 Gün
8
Röleve Tasdiki
(Yapı Ruhsat Birimi)
Dilekçe, Tapu Fotokopisi, Röleve  Projesi, Mevcut Binayı Gösteren Yapı Yeri Ölçü ve Kot Krokisi
30 Gün
 
 
 
9
 
 
Yapıya İlişkin Bilgi
Formu İnceleme
(Yapı Ruhsat Birimi)
Y.İ.B.F.,YDK Sözleşmesi, YDK Taahhütnamesi, Yapı Denetim Hizmet Bedeline Ait Dekont, Damga Vergisi Dekontu,  Proje Müelliflerine Ait Mesleki Oda Belgeleri, Mimar ,İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Geoteknik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Müteahhide Ait Belgeler, Ticaret Odası Belgesi, Vergi Levhası, Kat Karşılığı Düzenlenmiş İnşaat Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi (Müteahhit Firma), İmza Sirküleri (Müteahhit Firma), Noter Taahhütnamesi (Müteahhit Mal Sahibi İse), Şantiye Şefine Ait Belgeler, Meslek Oda Belgesi, Hizmet Sözleşmesi
 
 
 
10 İş Günü
 
10
Zemin İyileştirme
Yerinde Kontrol
(Yapı Denetim Birimi)
Dilekçe, Islah Raporu, Islah Projesi, Kontrol Raporu.
Taban Alanı 500,00m2  lik  Alandaki Hizmetin Tamamlanma Süresi
Taban Alanı 1000,00m2  lik  Alandaki Hizmetin Tamamlanma Süresi
10 İş Günü
20 İş Günü
 
 
11
 
Temel Demir Montajı Yerinde Kontrol
(Yapı Denetim Birimi)
Dilekçe, Kalıp Ve Demir İmalatı Kontrol Tutanağı, Çelik Çubuk Çekme Deney Sonucu, Demir Faturası Veya İhzaratı, Toplam Demir İhtiyacı Tutanağı, Temel Kazısının Ve Zemin İyileştirmesinin Zemin Etüdüne Ve  Projesine Uygun Yapıldığına Dair Yazı (Geoteknik-Jeoloji-Jeofizik Mühendisi Tarafından Hazırlanan Yapı Denetim Kuruluşu Tarafından Onaylanan), Zemin İyileştirmesinin Kontrolüne İlişkin Tutanak
 
 
7  İş Günü
 
 
 
 
12
 
 
Yapı Denetim Hizmet
Bedelinin Ödenmesi
(Yapı Denetim Birimi)
 
 
 
Dilekçe, Hak Ediş Raporu, Dekont (Yapı Denetim Hizmet Bedeli),Müteakip Bölüme Ait Dekont (Yapı Denetim Hizmet Bedeli), Fatura Aslı, Son Durum Tespit Tutanağı, İhrazat Raporu, Laboratuar Faturası, Beton Döküm Kontrol Tutanakları (Hak Edişe Konu Olan Bölüm) Kalıp Demir Kontrol Tutanakları (Hak Edişe Konu Olan Bölüm), Beton Basınç Dayanım Raporu, Çelik Çubuk Çekme Deney Raporu, Personel Bildirgesi, Mimari Kontrol Tutanağı, Elektronik Kontrol Tutanağı, Sıhhi Tesisat Kontrol Tutanağı, Demir Kontrolü-Temel Üstü Kontrolü-Kaba İnşaat Kontrolü-Isı Yalıtım Kontrolü, Temel Topraklama Tutanağı, Demir Numune Alma Tutanağı, İşyeri Teslim Tutanağı, Maaş Bordrosu, Damga Vergisi, Ruhsat Fotokopisi
 
 
 
 
7  İş Günü
 
13
İnşaat Seviye Tespit
Tutanaklarının
 Tespit Ve Onayı
(Yapı Denetim Birimi)
Dilekçe, Seviye Tespit Tutanağı Örneği, Yıl Sonu Fesih Geçici Durdurma İzin Belgesi İptali, Denetim Elemanları Değişikliği
10 İş Günü
14
Yapı Genel Kontrol
(Yapı Denetim Birimi)
Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname, Tapu, SGK Yazısı, Enerji Kimlik Belgesi, Röleve  Projesi, Altyapı Katılım Payları, Yapı Denetim Raporu, İş Bitirme Belgesi.
7  İş Günü
 
15
Yapı Kullanma İzin Belgesi
(Yapı Kullanma İzni Birimi)
Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname, Tapu, Kimlik Fotokopisi.
10 İş Günü
16
İş Bitirme Belgesi
 (Yapı Denetim Birimi)
 
Dilekçe, İş Bitirme Belgesi, Mimari Uygunluk Rapor, Statik Uygunluk  Raporu, Elektrik Uygunluk Raporu, Mekanik Uygunluk Raporu
15 İş Günü
17
Yapı Sertifikası
(Yapı Denetim Birim)
 
Dilekçe, Onaylı İş Bitirme Belgesi, Binaya Düzenlenen İlk Yapı Kullanma İzni Belgesi
7 İş Günü
 
18
Talep ve Şikayetler
(Yapı Kullanma İzni Birimi)
Dilekçe, Talep ve Şikayet Konusunu İçerir Çizim ya da Belge, Fotoğraf , Güncel Tapu, Kimlik Fotokopisi
30 İş Günü
 
19
Suret Verilmesi
(Ruhsat, Proje, Yapı
Kullanma İzni)
(Tüm Birim Kayıtları)
Dilekçe, Makbuz
 
1 İş Günü
20
Arşiv Dosya İncelemesi
 
Dilekçe, Eksper Ya Da Bilirkişi Atama Yazısı
7 İş Günü
21
Her Türlü Yazışma
 
Dilekçe (Konuyu İçerir)
15 İş Günü
 
                  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
     İlk Müracaat Yeri        :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                              İkinci Müracaat Yeri    :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
     İsim                              :  Sevilay SELÇUK ÇOLAK                                                   İsim                              :  Tamer TOYRAN
     Unvan                          :  Harita Teknikeri                                                                    Unvan                           :  İmar ve Şehircilik Müdür V. 
     Tel                               :  444 80 09-1328                                                                     Tel                                 :   444 80 09-1365
     Fax                               :    -                                                                                           Fax                                :   -
     e-posta                         :  Sevilay.66@hotmail.com                                                      e-posta                          :  tamertoyran@hotmail.com
 
 
 
 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Sanat Galerisi Kira
Kimlik Fotokopisi, Dilekçe
3 Gün
2
Düğün Salonu Kira
Kimlik Fotokopisi
1 Gün
3
Tekerlekli Sandalye/ Akülü Araç
Engellilik durumunu belirtir rapor fotokopisi,  
İkametgah Belgesi ( Muhtarlıktan ya da Nüfus İl Müdürlüğünden)
Fakirlik Belgesi (mahalle muhtarlığından),                                                                                Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,                                                                                              
2 adet vesikalık fotoğraf,                                                                                        
Akülü araç kullanabilir raporu
 
 
15 Gün
4
Çadır ve Sandalye
Dilekçe
3 Gün
5
Araç Temini
Dilekçe
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                               İkinci Müracaat Yeri        : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İsim                             : Levent SEYYAH                                                                         İsim                                  : Yusuf KALIN
Unvan                         : Memur                                                                                         Unvan                               : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Adres                          : Efeler Belediyesi                                                                         Adres                                 : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09                                                                                     Tel                                     : 444 80 09
Fax                              : 444 80 09-1380                                                                           Fax                                    :
e-posta                        :                                                                                                     e-posta                                :
 
 
 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
(Borç Takip Servisi)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Borcu Yoktur Belgesi verilmesi
Belgeyi alacak olan kişiye ait Kimlik Belgesi, vekili ise Vekâletname.
5 dakika
2
Borcu Olan Mükellefi İlgili Tahakkuk Birimine Yönlendirme
Borcu bulunan mükellefe ait Kimlik Belgesi, vekili ile Vekâletname.
2 dakika
3
Ödeme Emri düzenleme
Vadesi geçmiş borçlar sistem üzerinden kontrol edilerek düzenlenir.
2 dakika
4
Ödeme Emri İçin Zarf düzenleme
MERNİS sistemi üzerinden alınan adrese göre düzenlenir.
1 dakika
5
Ödeme Emrine İtiraz Değerlendirmesi
Borcun nev’ine ilişkin itiraz dilekçesi.
30 dakika
6
Haciz Varakası düzenleme
Borcun kesinleştiğini gösteren, ödeme emrine ilişkin tebliğ mazbatası.
5 dakika
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Servis Sorumlusu                                                                İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim                             : Gökay GÜNGÖR                                                                İsim                             : Sultan Dilek CESUR
Unvan                         : Bilgisayar İşletmeni                                                             Unvan                          : Mali Hizmetler Müdürü
Adres                          : Efeler Belediyesi                                                                 Adres                           : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09                                                                             Tel                                : 444 80 09
Fax                              :                                                                                             Fax                               :
e-posta                        :                                                                                             e-posta                          :
 
 
 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Çtv/İşgaliye/Katı Atık Servisi
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Çtv Beyanı
Kiracıysa Kira Başlangıç Tarihi, Mal Sahibiyse Tapu İktisap Tarihi Sorularak Beyanı Girilir.
2 Dak.
2
Katı Atık Beyanı
Çevre Temizlik Beyanındaki Bilgilere İstinaden Abonesi Yoksa Beyan Girişi Yapılmakta Abone Varsa Askiye Alınması Gereken Ücret Askiye Yazılmaktadır.
Beyan Girişi :2 Dak
Aski’ye Yazı 5 Dak.
3
İşgaliye
Zabıta Tutanağına İstinaden Beyanı Girilir.
2 Dak
4
 Dilekçenin Cevaplanması
Dilekçe (4872 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği)
15 İş Günü
Dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Gereği)
30 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Çtv İşgaliye Katı Atık Servisi                                                           İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim                             : Ayşen DEMİR                                                                                   İsim                             : Sultan Dilek CESUR
Unvan                         : ÇTV İşgalie Katı Atık Sorumlusu                                                     Unvan                          : Mali Hizmetler Müdürü
Adres                          : Mali Hiz. Md. Gelir Brm. A.                                                             Adres                           : Efeler Belediyesi
Tel                              :  444 80 09 / 10 25                                                                              Tel                                : 444 80 09
Fax                              :  ( 0256) 226 72 21                                                                             Fax                               :
e-posta                        : ayşen.demir@efeler.bel.tr                                                                 e-posta                          :
 
 
 
 
Mali hizmetler Müdürlüğü
Emlak Servisi
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Gelir Testi
Nüfus Cüzdanı
10 dk.
2
Emlak Beyan Sureti
Tapu Aslı veya Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı
10 Dk.
3
Emlak Beyannamesi
Nüfus Cüzdanı ve Emlak Vergisi Bildirim Beyannamesi
15 Dk. (1 Tapu)
4
Muafiyet Uygulama (Emekli,Engelli vs.)
Nüfus Cüzdanı, Engelli Rapor Belgesi ve Emekli Kimliği. (SGK’dan Emekli Belgesi.)
15 Dk.
5
İntikal İşlemleri
Nüfus Kayıt Örneği, Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) ve Tapu Kaydı.
30 Dk.
6
 Dilekçenin Cevaplanması
Dilekçe (4872 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği)
15 İş Günü
Dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Gereği)
30 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        :                                                                                              İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim                             : Zafer ŞİMŞEK                                                                     İsim                             : Sultan Dilek CESUR
Unvan                         : Emlak Şefi                                                                            Unvan                         : Mali Hizmetler Müdürü
Adres                          : Emlak Servisi                                                                       Adres                           : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 8009 (1012)                                                                   Tel                                : 444 80 09
Fax                              : 226 7221                                                                              Fax                               :
e-posta                        : zafer.simsek@efeler.bel.tr                                                    e-posta                         :
 
 
 
 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
(İcra Servisi)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Borçlara İcra İşletilmesi
Haciz varakası.
5 dakika
2
İcra İşletilen Borca İlişkin Tapu Md. Yazı Yazılması
Haciz varakası.
5 dakika
3
İcra İşletilen Borca İlişkin Trafik Md. Yazı Yazılması
Haciz varakası.
5 dakika
4
İcra İşletilen Borca İlişkin İlgili Bankalara Yazı Yazılması
Haciz varakası.
15 dakika
5
Haczin Terkinine İlişkin yazı.
Mükellefin icra işletilmiş borcu ödediğini gösteren makbuz/dekont.
10 dakika
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Servis Sorumlusu                                                                 İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim                             : Gökay GÜNGÖR                                                                 İsim                             : Sultan Dilek CESUR
Unvan                         : Bilgisayar İşletmeni                                                             Unvan                          : Mali Hizmetler Müdürü
Adres                          : Efeler Belediyesi                                                                  Adres                           : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09                                                                              Tel                                : 444 80 09
Fax                              :                                                                                              Fax                               :
e-posta                        :                                                                                              e-posta                         :
 
 
 
 
Mali  Hizmetler Müdürlüğü
İlan Reklam Genel Tahakkuk Servisi
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
İLAN REKLAM BEYANI
Beyan, Beyan Sahibinin Kimliği, Şirket İse Şirket İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Kaşe
6 DAKİKA
2
EĞLENCE VERGİSİ BEYANI
Beyan, Beyan Sahibinin Kimliği, Şirket İse Şirket İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Kaşe
6 DAKİKA
3
ELEKTRİK, HAVAGAZI TÜKETİM VER. BEY
Beyan
6 DAKİKA
4
TELLALİYE ÜCRETİ
Tellaliye Ücreti, Satış Bedelini Gösteren İlgili  Kurumdan Yazı
6 DAKİKA
5
DİLEKÇE
Dilekçe (4872 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği)
15 İş Günü
Dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Gereği)
30 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        :İlan Reklam Servisi                                                               İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim                             : Seval CEYLAN                                                                    İsim                             : Sultan Dilek CESUR
Unvan                         : İlan Reklam Sorumlusu                                                        Unvan                          : Mali Hizmetler Müdürü
Adres                          : İlan Reklam Servisi                                                              Adres                           : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09 (1016)                                                                  Tel                                : 444 80 09
Fax                              : (0 256) 226 72 21                                                                 Fax                               :
e-posta                        : s.ceylan@efeler.bel.tr                                                           e-posta                         :
 
 
 
 
 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tahsilat Servisi
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                  (EN GEÇ)
1
Belediye Veznelerinden Tahsilat İşlemleri
(Nakit, Banka ve Kredi Kartları ile işlem yapılmaktadır)
Mükellef Sicil Numarası veya TC Numarası
5 Dakika
2
İnternet Üzerinden Tahsilat İşlemleri
Mükellef Sicil Numarası veya TC Numarası
3 Dakika
3
Havale/EFT İle Tahsilat İşlemleri
Açıklama kısmında mükellefe ait Sicil veya TC Numarası ile ödenmek istenen borca ilişkin bilgi yazılmalıdır.
1 Gün
4
Posta Çeki İle Tahsilat İşlemleri
10 Gün
5
Mahsup İşlemleri
Dilekçe
10 Dakika
6
Düzeltme ve İade İşlemleri
Dilekçe, Tahsilat Makbuzu
7 Gün
7
Borçların Taksitlendirme İşlemleri
Taksitlendirme Dilekçesi
10 Gün
8
Borç Ekstresi Dökümü
Mükellef Sicil Numarası veya TC Numarası
2 Dakika
Efeler Vergi Dairesi    : 325 057 30 37
Posta Çeki Hesap No  : 11272119
Banka IBAN No         : TR21 0001 2009 5330 0007 0000 76 - Halkbank Şube No: 533
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri                                                                                                  İkinci Müracaat Yeri
İsim                             : Erdal FİDAN                                                                     İsim                                        : S. Dilek CESUR
Unvan                         : Tahsilat Şefi                                                                       Unvan                                     : Mali Hizmetler Müdürü
Adres                          : Yedi Eylül Mah. İzmir Bul. No:5 Efeler/AYDIN              Adres                                      : Yedi Eylül Mah. İzmir Bul. No:5 Efeler/AYDIN
Telefon                                   : 0 (256) 444 80 09 - 1018                                       Telefon                                    : 0 (256) 444 80 09 - 1104
Belgegeçer                  : 0 (256) 226 72 21                                                              Belgegeçer                              : 0 (256) 226 72 21
e-posta                        : erdal.fidan@efeler.bel.tr                                                    e-posta                                    : dilek.cesur@efeler.bel.tr
 
 
 
 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yoklama Servisi
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Yoklama
İş Yeri Ruhsatı, Su Faturası, Vergi Levhası,
20 Dakika
2
Yoklama
İtiraz Edilen Dilekçelere Cevap
2 İş Günü
3
Dilekçe
Dilekçe (4872 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği)
15 İş Günü
4
Dilekçe
Dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Gereği)
30 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Yoklama Servisi                                                                   İkinci Müracaat Yeri      : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim                             : Sinan KARAKOYUN                                                          İsim                                : Sultan Dilek CESUR
Unvan                         : Yoklama Servisi sorumlusu                                                  Unvan                            : Mali Hizmetler Müdürü
Adres                          : Yoklama Servisi                                                                    Adres                             : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09 (1107)                                                                   Tel                                  : 444 80 09
Fax                              : (0 256) 226 72 21                                                                 Fax                                 :
e-posta                        :                                                                                               e-posta                            :
 
 
 
 
 
 
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)
1
Kazı veya Dolgu Yapılması
Dilekçe
15 gün
2
Sert Zemin Eksikliklerinin Giderilmesi
Dilekçe
15 gün
3
Fidan (Ağaç, Çalı) Dikimi Talebi
Dilekçe
5 gün
4
Yeşil Alanlarda Ot Temizliği
Dilekçe
5 gün
5
Yeşil Alanların Bellenmesi
Dilekçe
10 gün
6
Bitkisel Toprak Temini
Dilekçe
Mevcutta varsa 3 gün
Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.
7
Mevsimlik Çiçek Dikimi
Dilekçe
Mevcutta varsa 3 gün
Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.
8
Çim Biçimi
Dilekçe
5 gün
9
Çalı Budama
Dilekçe
Mevsim uygunsa 5 gün
10
Ağaç Budama
Dilekçe
Mevsim uygunsa 5 gün
11
Yeşil Alanların Sulanması
Dilekçe
1 gün
12
Toprağın Gübrelenmesi
Dilekçe
Yıllık plana göre
13
İlaçlama Yapılması
Dilekçe
Yıllık plana göre
14
Hazır Çim Serimi
Dilekçe
Mevcutta varsa 3 gün
Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.
15
Yeşil Alan ve Parkların Genel Temizliği
Dilekçe
3 gün
16
Spor Aletleri Talebi
Dilekçe
Mevcutta varsa 5 gün
Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.
17
Salıncak veya Tahterevalli Talebi
Dilekçe
Mevcutta varsa 5 gün
Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.
18
Çocuk Oyun Alanları Zeminin Düzenlenmesi
Dilekçe
10 gün
19
Ağaç Kesim Talebi (Uygunluğunun Kontrolü)
Dilekçe
7 gün
20
Oturma Grupları ve Piknik Masalarının Tamiri
Dilekçe
15 gün
21
Bank Talebi
Dilekçe
Mevcutta varsa 3 gün
Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.
22
Sulama Sistemindeki Arızalar
Dilekçe
1 gün
23
Spor Aletlerinin Bakımı
Dilekçe
10 gün
24
Çocuk Oyun Grubu Malzemelerinin Bakımı
Dilekçe
10 gün
25
Park Yapım Talebi
Dilekçe
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce mülkiyet ve imar planı işlemlerinin tamamlanması ve Başkanlık onayının alınmasının ardından Müdürlüğümüzce projelendirme ve yaklaşık maliyetin hazırlanarak ihale veya kendi personelimizce yapılması
Süre Verilememektedir.
26
Çim Ekimi
Dilekçe
10 gün
27
Park Aydınlatma
Dilekçe
5 gün
28
Sulama Sisteminin Kurulması
Dilekçe
10 gün
26
Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri
Dilekçe
30 gün
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 İlk müracaat yeri:                                                                                                                                               İkinci müracaat yeri:
İsim                 : Sibel ERBAŞ                                                                                                                               İsim                                       : O. Derya TIKIR
Unvan             : Park ve Bahçeler Müdürü                                                                                                            Unvan                                    : Başkan Yardımcısı
Adres               : Efeler Belediye Başkanlığı                                                                                                          Adres                                    : Efeler Belediye Başkanlığı
Tel                   : 444 80 09 -1312                                                                                                                           Tel                                         : 444 80 09 -1211
Faks                 : 227 09 98                                                                                                                                     Faks                                      : 227 09 98                      
E-posta            : parkvebahceler@efeler.bel.tr                                                                                                       E-posta                                 : parkvebahceler@efeler.bel.tr          
 
 
 
 
 
 
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Evsel Atıkların Alınması
Şifai Başvuru Yeterli (yazılı olarak ta başvurulabilir)
Aynı gün
2
Atık Pillerin Toplanması
Yazılı, e-mail veya şifai başvuru
7 gün içinde
3
Bilgi edinme hakkı
Yazılı Başvuru
15 iş günü içinde
4
Konteyner İlaçlama
Şifai Başvuru Yeterli
2 gün içinde
5
Hak ediş Hazırlanması
Yazılı talep, sigorta ve vergi borcu yazıları, maaş bordrosu, kantar fişleri puantaj
5 gün
6
İş Bitirme Belgesi
Yazılı Talep ve Kesin Kabul Tutanağı
3 gün
7
Konteyner Kaldırılması Talebi
Yazılı Başvuru
15 gün
8
Konteyner Konulması Talebi
Yazılı Başvuru
7 gün
9
Konteyner ile İlgili Şikayet (çöp taşması)
Şifai veya Yazılı Başvuru Yapılabilir
Aynı gün
10
Sokak veya Boş Arsa Temizliği
Yazılı, e-mail veya şifai başvuru
2 gün
11
Çöp ev temizliği
Yazılı Başvuru
Encümen Kararının çıkmasına müteakip 2 gün
12
Temizlik Personeli Hakkında Şikayet
Yazılı veya Şifai Başvuru Yeterli
3 gün
13
Süpürme İşlemi ile ilgili şikayetler
Şifai Başvuru Yeterli
2 gün
14
Konteyner Yıkama
Yazılı veya şifai başvuru
3 gün
15
Hayvan ölüsü kaldırma vb.
Şifai başvuru yeterli
Aynı gün
16
Kurban Satış Yerlerinin Temizliği
Şifai başvuru yeterli
Aynı gün
17
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talepleri
Yazılı, e-mail veya şifai olarak başvuru yeterli
5 iş günü
18
Şikayet ve İstek Talepleri
Yazılı veya şifai başvuru yeterli
5 iş günü
19
Atık Akülerin Toplanması
Yazılı veya şifai başvuru yeterli
5 gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                              İkinci Müracaat Yeri   : Temizlik İşleri Müdürlüğü
İsim                             : Sefer YILDIZ                                                                                  İsim                             : Bayram GÜL
Unvan                         : Kontrol Şefi                                                                                     Unvan                          : Temizlik İşleri Müdürü
Adres                          : Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                              Adres                           : Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tel                              : 444 80 09 /1309                                                                               Tel                               : 444 80 09 / 1307
Fax                              : 0 256 227 09 98                                                                              Fax                              : 0 256 227 09 98
e-posta                        : temizlik@efeler.bel.                                                                        e-posta                        : temizlik@efeler.bel.tr
 
 
 
 
 
 
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 SIRA
NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Efeler Belediyesi 444 80 09 Numaralı Telefon ile Yapılan Talep ve Şikâyetler
1.Şikâyetçinin adı-soyadı,
2.Şikâyet konusu,
3.Şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi,
4.Şikâyet sahibinin adresi, telefon numarası
24 Saat
2
E-posta Yoluyla Yapılan Talep ve Şikâyetler
 
1.e-posta ilgilisinin adı-soyadı
2.Şikâyet veya talep konusu,
3.Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres
4.Cevap verilmesi istenen e-posta adresi
15 gün
3
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Aracılığı ile Yapılan Talep ve Şikâyetler
1. İlgilinin adı-soyadı
2.Şikâyet veya talep konusu,
3.Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres 
10 gün
4
Bilgi Edinme Başvuruları
1. İlgilinin adı-soyadı
2.Şikâyet veya talep konusu,
3.Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres 
15 gün
5
Vatandaşımızın, Zabıta Görev ve Yetki Alanı İle İlgili Talep ve Şikâyet Dilekçeleri
3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe 1.Dilekçede şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası
2.Şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın adı-soyadı, adres ve telefon bilgileri
3.Şikâyet yerinin kapsamlı adres bilgileri ve şikâyet konusuna ait bilgi ve belgeler veya talep konusunda geniş bilgi ve belgeler
30 gün
 
 
6
Satış, Stant, Tanıtım, Konser, Kampanya Talepleri
3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe,
Dilekçe sahibinin T.C. Kimlik Numarası ya da kuruluşların müracaat yazılarının tetkiki
3 Gün
7
Sıhhi İşyeri Ruhsat Müracaatları    (Gerçek Kişiler İçin)
1.Sicil Servisinden Borcu Yoktur Yazısı
2.Tapu-İskân Ruhsatı-Kira Kontratı Aslı
3.Esnaf Sicil Tasdiknamesi-Oda Kayıt Belgesi
4.Vergi Levhası
5.Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
6.İkametgâh-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7.Ustalık Belgesi (Faaliyet Konusuna Göre İstenebilir)
8.6 Kg. Yangın Sönd. Tüpü Fatura Fotokopisi
9.İmar Plan Örneği
10.İtfaiye Raporu (Faaliyet Konusuna Göre İstenebilir)
1 Gün
Sıhhi İşyeri Ruhsat Müracaatları    (Şirket İçin)
1.Sicil Servisinden Borcu Yoktur Yazısı
2.Tapu-İskân Ruhsatı-Kira Kontratı Fotokopisi
3.Ticaret Odası Kayıt Belgesi-Sicil Tasdiknamesi
4.Vergi Levhası
5.Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Sorumlu Kişinin)
6.İmza Sirküleri-Ana Sözleşme-Sicil Gazetesi
7.6 Kg. Yangın Sönd. Tüpü Fatura Fotokopisi
9.İmar Plan Örneği
10.İtfaiye Raporu (Faaliyet Konusuna Göre İstenebilir)
8
2. ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselere Ait Ruhsat Müracaatları
1-Başvuru Beyan Formu (Ruhsat Bürodan Temin Edilecek)
2-Şahıs ise: Kimlik Fotokopisi
    Şirket ise: Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Kaydı, İmza
    Sirküleri
3.Mülkiyete İlişkin Belge (Malik ise tapu, kiracı ise tapu, kira
    sözleşmesi)
4.İmar Durumu (İskân Ruhsatı, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma
   İzin Belgesi veya Yerine Geçebilecek Uygun Görüş Yazısı)
5.Vergi Levhası, Oda Kayıt Belgesi ve Sicil Tasdiknamesi)
6.Ustalık Belgesi (Ticaret Sicil Kaydı Olanlardan İstenmez)
7.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Görüşü (ÇED, Emisyon
   Deşarj, Atık Yağ vb.)
8.Kapasite Raporu yoksa Ekspertiz Raporu, o da yok ise
    Yazılı Beyan
9.Vaziyet Planı (İşyerinin Basit Krokisi)
10. Sicil Servisinden Borcu Yoktur Yazısı
11.İtfaiye Raporu
5 Gün
9
Umuma Açık Eğlence Yerleri Ruhsat Müracaatları
1.Vergi levhası
2.Oda Kayıt Belgesi
3.Esnaf Sicil Tasdiknamesi
4.Kira Sözleşmesi
5.Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi
6.Kimlik Fotokopisi
7.Fotoğraf 2 Adet
8.İkametgâh Bilgi Ve
9.Sosyal Güvenlik Numarası
10.Adli Sicil Belgesi
11.Sağlık Raporu
12.Mesafe Krokisi
13.Kat Maliklerinde Muvafakat
30 Gün
10
Pazar Yerleri Yer Tahsisi ve Sorunları
1.Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2.İkametgâh Belgesi
3.Sicil Servisinden Borcu Yoktur Yazısı
4.Oda Kayıt Belgesi
5.Vergi Dairesi Faal Mükellef Yazısı
6.Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
7. Ç.K.S. Belgesi (müstahsil İçin)
 8. Ziraat odası pazarcı belgesi
 30 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat yeri : Zabıta Amirliği                                                                               İlk Müracaat yeri      : Zabıta Müdürlüğü
İsim                      : Kenan ÇELİK                                                                                İsim                           : Gönen SARI
Unvan                  :  Zabıta Amiri                                                                                  Unvan                       : Zabıta Müdürü
Adres                   :  Efeler Beld. Esko İş Hanı K:3 C-1                                                Adres                        : Efeler Beld. Esko İş Hanı K:3 C-2
Tel                        : 0 542 287 89 01                                                                             Tel                             : 0 530 512 24 30
E-Posta                 :                                                                                                        E-Posta                      :
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sağlık İşleri Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
 
Vektör ve Kemirgenlerle Mücadele Hizmeti
1-)İlaçlama talebinde bulunan kişinin; Adı-Soyadı, Telefonu, şikayet adresi ve şikayetin sebebinin gerek müracaatla, gerek telefonla bilgi vermesi durumunda ilaçlama talebi
2-)İlaçlama Personelleri tarafından şikayet adresinde yapılan incelemeler sonucu gerekli çalışmaların yapıldığını gösteren  İlaçlama talep formunun imzalanması
 
 
3 saat
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                        İkinci Müracaat Yeri   : Efeler Belediyesi
İsim                             : Gülhiz GÜRBÜZ BİDECİ                                                    İsim                             : Ali Seydi KOCA
Unvan                         : Sağlık İşleri Müdür V.                                                           Unvan                          : Başkan Yardımcısı
Adres                          : Efeler Belediyesi Hizmet Binası                                           Adres                           : Efeler Belediyesi Hizmet Binası
Tel                              : 444 80 09- Dahili 1375 / 532 111 80 09                                Tel                               : 444 80 09 / 532 111 80 09
Fax                              : 256 227 09 98                                                                       Fax                              : 256 227 09 98
e-posta                        : saglik@efeler.bel.tr                                                               e-posta                        : efeler@efeler.bel.tr
 
 
 
 
 
Mezarlıklar Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Cenaze Otomasyon Sistemine Kayıt
1-Ölüm Belgesinin Aslı
20 DAKİKA
2
Cenaze Nakil
Hizmeti Talebi
1-Ölüm Belgesinin Aslı
20 DAKİKA
3
Defin Hizmeti Talebi
1-Ölüm Belgesinin Aslı
2 SAAT
4
 Şehir dışı Cenaze Nakilleri
1-Ölüm Belgesinin Aslı
20 DAKİKA
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Mezarlıklar Müdürlüğü                                                                    İkinci Müracaat Yeri   : Efeler Belediyesi
İsim                             : Gülhiz GÜRBÜZ BİDECİ                                                               İsim                             : Ali Seydi KOCA
Unvan                         : Mezarlıklar Müdür V.                                                                       Unvan                          : Belediye Başkan Yardımcısı
Adres                          : Esko İşkanı K:3 A Blok No:24                                                         Adres                           : Efeler Belediyesi
Tel                              : 444 80 09 (1324)                                                                               Tel                                : 444 80 09
Fax                              : 226 80 09                                                                                         Fax                               : 227 09 98
e-posta                        : mezarlikler@efeler.bel.tr                                                                 e-posta               
 
          :
 
 
 
 
Veteriner İşleri Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Satışı yapılan hayvanlara Veteriner Hekim tarafından onay işlemlerinin yapılması
Onay işlemi yapılacak hayvanlara ait evraklar(pasaport, rapor)
10 dk.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri        : Veteriner İşleri İdari Bina                                                    İkinci Müracaat Yeri   : Veteriner İşleri İdari Bina
İsim                             : S.Özgüralp YAYGINGÜL                                                   İsim                             : Muharrem ARSLAN
Unvan                         : Müdür                                                                                   Unvan                         : Şef
Adres                          : Çeştepe Hayvan Pazarı                                                        Adres                           : Çeştepe Hayvan Pazarı
Tel                              : 444 80 09 – 2072                                                                  Tel                               : 444 80 09 – 2072
Fax                              :-                                                                                             Fax                              :-
e-posta                          : veterinerisleri@efeler.bel.tr                                                           e-posta                            : veterinerisleri@efeler.bel.tr